Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A letenyei gyermekkép

Az óvodánkban folyó nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést. Fontosnak tarjuk népi kultúránk ápolását felhasználva a néptánc, népzenei, népmesei elemeket. Valljuk, hogy az ember, gyermek egyedi, mással nem helyettesíthető individum és szociális lény egyszerre.

A gyermekképünk megrajzolásakor az eltérő pedagógiai és pszichológiai irányzatok közös vonásait vesszük alapul.

A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok és az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg.

ovoda_9.jpg

A gyermeket, mint fejlődő személyiséget különleges védelem, gondoskodás illeti meg, hogy fizikailag, szellemileg, erkölcsileg, lelkileg és társadalmilag egészségesen és normálisan tudjon fejlődni, szabadságban és méltóságban. Értelmi szintjének megfelelően kapjon ismereteket, juttassuk olyan élményekhez, melyek hozzásegítik, hogy kialakuljon magyarságtudata és a szülőföld iránt érzett szeretete. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, és ebben az óvodák kiegészítő szerepet vállalnak.

A ma gyermeke a holnap felnőttje, akinek érzelmi beállítottsága és viszonya az őt körülvevő világhoz kisgyermek korában dől el, mert ebben a korban kialakult tulajdonságok, jellemvonások, döntően meghatározzák a személyiség további alakulását. Olyan környezet kialakítására törekszünk, mely fokozza beszédkedvét, bátor megnyilvánulásait. Ez által fejlődik anyanyelve.

ovoda_11.jpg

A gyermeknek egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. Ezek kielégítésével szeretnénk elérni, hogy óvodásaink testileg egészséges, érzelmileg kiegyensúlyozott, vidám természetű, tettre kész, szép célokért küzdő, boldog gyermekké váljanak.

A közösségi együttélés során legyenek képesek alkalmazkodni, de ne legyenek feltétel nélkül megalkuvók. Viselkedésüket szándékosan irányítsák, fogadják el társaikat olyannak, amilyenek (etnikai kisebbség, testi fogyatékosság, stb.).

Az óvodáskor végére testileg, szellemileg feleljenek meg az iskolai alkalmasság igényének. Az óvoda közvetetten segíti az iskolai közösségben történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését.

Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását.

A hátrányos családi körülményeket nevelőmunkánk során a gyermeket körülvevő kedvező személyi és tárgyi környezet megteremtésével ellensúlyozzuk.

Az óvodai élet minden területén a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszünk, és szem előtt tartjuk a gyermekek személyiségi jogait.

A gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembe vétele mellett, a gyermeki személyiség kibontakoztatásán keresztül, a befogadás az esélyteremtés az esélyegyenlőségek megteremtése érdekében:

  • a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztését,
  • a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek gondozását, fejlesztését fontos feladatunknak tekintjük, ezért fejlesztési stratégiánk kimunkálásában minden gyermek számára biztosítjuk az egyenlő hozzáférést.

Ebből következően:

  • gyermekközpontú, a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik,
  • az iskola-óvoda átmenet megkönnyítésére,
  • elősegítve a nemek társadalmi egyenlőségének megvalósítását és az ezzel kapcsolatos előítéletek lebontását, biztosítva a szabad játék kitüntetett szerepét.